Đặc điểm và ứng dụng của con sỏ, bát, chếch tại VVP Thái Lan